İçeriğe geç

Influencer’ların Vergilendirilmesi bildirimi

26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) ile Influencerlar’ın vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler hayata geçmiş; 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile de uygulamaya yön verilmiştir.

7338 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 20/B maddesi eklenmiş olup söz konusu madde hükmüne göre; İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, istisnadan, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişi Influencer’lar yararlanabilecektir.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

Kazançları (2023 yılı için) 1 milyon 900 bin TL’yi aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini yukarıdaki paragrafta belirtilen şartlara göre gelirlerini Türkiye’de kurulu bankalarda İstisna Belgesi ile hesap açarak tahsil etmeyen Influencer’lar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda bu Influencer’ların tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

İstisna kapsamında gelir elde edenlerin hasılatları üzerinden kesilecek olan %15 oranındaki tevkifat, nihai vergileme olup Influencer’ların ek bir defter tutma ve beyanname verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İstisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak internet üzerinden interaktif vergi dairesi üzerinden veya ilgili vergi dairelerinden İstisna Belgesi almaları gerekmektedir.

İstisna belgesi, istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacaktır.

İstisnadan yararlanabilmek amacıyla bankada hesap açan veya hesaplarını bu amaçla kullanmaya başlayan mükelleflerin banka hesaplarına ilişkin bilgilerini bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmeleri şarttır.

Ayrıca Katma Değer Vergisinde yapılan istisna düzenlemesi uyarınca, gelir vergisinden istisna edilen kısım için, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinden elde edilen kazançlar KDV’den istisna edilmiş bulunmaktadır. İstisna tutarının aşılıp gelir vergisine tabi olunması halinde istisnayı aşan kısım için katma değer vergisi mükellefiyeti doğacaktır.

Son olarak istisna tutarının aşılması halinde elde edilen gelirin tamamının gelir vergisine tabi olacaktır; istisnayı aşan kısmın katma değer vergisine tabi olacaktır; ve defter tutma, beyan verme gibi yükümlülükler doğacaktır.

Influencer’ın Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmaması veya Kanun ile vergi mevzuatı gereği, vergi istisnasına tabi olmaması Winfluencer’ın sorumluluğunda olmayıp, Influencer winfluencer uygulamasına üye olduğu andan itibaren tüm vergiler yükümlülüklerini yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.